Στατικές Μελέτες

Έναν από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες στην υλοποίηση ενός δομικού έργου, αποτελεί η δομική του ακεραιότητα, η οποία κατοχυρώνεται σε πρώτο χρόνο από την στατική μελέτη και σε δεύτερο χρόνο από την υλοποίηση αυτής κατά την διάρκεια της κατασκευής. Βασική μας επιδίωξη, από τα πρώτα κιόλας στάδια του σχεδιασμού του στατικού φορέα του κτιρίου, αποτελεί η εναρμόνισή του με την αρχιτεκτονική μελέτη, εφαρμόζοντας στο ακέραιο τους κανόνες της επιστήμης, σύμφωνα με τους τελευταίους Ευρωκώδικες.
Διαθέτουμε εμπειρία ετών στην σύνταξη στατικών μελετών:
  1. Συμβατικού Φορέα (εξολοκλήρου οπλισμένο σκυρόδεμα)
  2. Μεταλλικής – Σύμμικτης κατασκευής (μεταλλικά υποστυλώματα και δοκοί με συμπαγείς
    πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε συνδυασμό με παραμένοντα μεταλλότυπο)
  3. Φέρουσας Τοιχοποιίας (λιθοδομής, οπτοπλινθοδομής)

Πραγματοποιούμε επιπλέον, μελέτες στατικών ενισχύσεων υφιστάμενων κτιρίων όλων των δομικών συστημάτων, δίνοντας έτσι παράταση ζωής στο κτίριο, αυξάνοντας σημαντικά τόσο την δομική του αντοχή στο σεισμό όσο και την εμπορική του αξία.