Μεταλλική – Σύμμικτη

Η μεταλλική – σύμμικτη κατασκευή, αποτελεί πλέον ένα ευρέως διαδεδομένο δομικό σύστημα και στη χώρα μας, με εφαρμογή σε πλήθος νέων κατασκευών τουλάχιστον τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Πρόκειται για μια σύγχρονη κατασκευαστική τεχνολογία, μετεξέλιξη της αμιγώς μεταλλικής κατασκευής , η οποία συνδυάζει τον χάλυβα με το οπλισμένο σκυρόδεμα. Πιο συγκεκριμένα, συντίθεται από μεταλλικές διατομές δοκών και υποστυλωμάτων, και καλουπωτές πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος ή εναλλακτικά σύμμικτες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος επι τραπεζοειδούς λαμαρίνας. Σε περίπτωση πρόβλεψης υπογείων βάσει μελέτης, αυτά κατασκευάζονται πάντα από οπλισμένο κυρόδεμα ,ακριβώς όπως και στις εξολοκλήρου συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, και εν συνεχεία η μεταλλική – σύμμικτη ανωδομή, εδράζεται με ειδικές μεταλλικές βάσεις επί των κατακόρυφων φέροντων στοιχείων του υπογείου. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται κατασκευή υπογείου στο κτίριο, η μεταλλική σύμμικτη κατασκευή εδράζεται ομοίως επί θεμελίωσης οπλισμένου σκυροδέματος (γενική κοιτόστρωση η πεδιλοδοκούς).
Βασικό πλεονέκτημα της μεταλλικής σύμμικτης κατασκευής, αποτελεί το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό της ,αποτελεί βιομηχανικό προϊόν, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο σε μικρό χρονικό διάστημα (περίπου 30 ημέρες αναλόγως το μέγεθος της κατασκευής) και ανεγείρεται επι τόπου στο οικόπεδο εντός ολίγων ημερών, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα κατασκευαστικών παραβλέψεων και αστοχιών. Επιπλέον, αποτελεί το πλέον αντισεισμικό δομικό σύστημα, καθώς είναι πιο ελαφρύ από την συμβατική κατασκευή, οπότε προσελκύει μικρότερο σεισμικό φορτίο. Στην αντισεισμική του συμπεριφορά συμβάλει και το γεγονός ότι δεν αποτελείται από ένα ενιαίο φορέα όπως ο σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος, αλλά από επιμέρους δομικά μέλη ,υποστυλώματα και δοκούς, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες.

Η ταχύτητα κατασκευής και τα λεπτότερα σε διαστάσεις δομικά στοιχεία, αποτελούν επιπλέον πλεονεκτήματα του συστήματος, το οποίο σε δεύτερο χρόνο κατά την πρόοδο των εργασιών, μπορεί να συνδυαστεί οποιοδήποτε σύστημα τοιχοποιίας, είτε ο πελάτης επιλέξει σύστημα ξηράς δόμησης, είτε επιλέξει σύστημα οπτοπλινθοδομής. Δεν υφίσταται κόστος ενσήμων για το μεταλλικό τμήμα της.
σύμμικτης κατασκευής.