Στατική Ενίσχυση

Στη χώρα μας, ένα μεγάλο ποσοστό των υφιστάμενων κατασκευών, έχει ανεγερθεί προ του 1984, δηλαδή με βάσει τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό του 1959 . Σε περιπτώσεις προσθηκών καθ΄ ύψος κατασκευών προ του 1995, αλλά και σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης των κτιρίων, λόγω επαύξησης των φορτίων στην κατασκευή ,απαιτείται – κατόπιν ελέγχου στατικής τους επάρκειας – η στατική ενίσχυση του φορέα τους σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, αναλόγως τα αποτελέσματα της μελέτης.

Η εταιρεία Anaktas διαθέτει πολύχρονη πείρα τόσο στην εκπόνηση μελετών στατικής ενίσχυσης, όσο και στην εφαρμογή τους, είτε πρόκειται για το σύστημα ενισχύσεων τοποθέτησης μανδύα και εν συνεχεία εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite) , είτε σε πιο σύγχρονες τεχνολογίες ενισχύσεων, όπως είναι η εφαρμογή ανθρακοελασμάτων και ανθρακοϋφασμάτων . Διαθέτουμε το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό προκειμένου να διεκπεραιώσουμε από την πιο απλή έως την πιο απαιτητική μελέτη στατικής ενίσχυσης.

Κατόπιν της στατικής ενίσχυσης του κτιρίου, αποκαθίσταται η αντισεισμική του θωράκιση, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης καθ’ ύψος με ασφάλεια ,ενώ παρατείνεται ο χρόνος ζωής του για αρκετές δεκαετίες.