Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ,τα οποία έχουν ανεγερθεί χωρίς την απαίτηση εφαρμογής μελέτης ΚΕΝΑΚ (01/10/2010), αποτελεί επιτακτική ανάγκη ,τόσο ως προς την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου στο περιβάλλον, και την ενεργειακή του αυτονομία, όσο και ως προς την εξασφάλιση των υγιεινών συνθηκών παραμονής του χρήστη εντός του συγκεκριμένου κελύφους. Ο βασικός κορμός των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου, εξαρτάται πάντα από τις προδιαγραφές που θα προκύψουν από την εξειδικευμένη ανά περίπτωση ενεργειακή μελέτη.

Οι σημαντικότερες εξ ’αυτών, έχουν ως εξής:

  • Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης
  • Αντικατάσταση των παλιών εξωτερικών κουφωμάτων με σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα
  • Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ψύξης – θέρμανσης
  • Εγκατάσταση συστημάτων ζεστού νερού χρήσης
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
  • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
  • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού

Σε πλήθος περιπτώσεων, οι παραπάνω εργασίες, οι οποίες συντελούν στην μερική ή ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, επιδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό ,από κρατικά προγράμματα παροχής κινήτρων για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Η εταιρεία ANAKTAS διαθέτει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να συνταχθεί η κατάλληλη ενεργειακή μελέτη και εν συνεχεία να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του.